Ceny, pravidla půjčovny, obchodní podmínky

Cena práce:

Orientační cena práce za dekorování na místě svatby. V případě speciálnách požadavků se může cena lišit. Cena nezahrnuje materiál a sklizení dekorací.

Dekorování venkovního obřadu: 3000 Kč

Dekorování vnitřního obřadu – kostel, radnice apod.: 2000 Kč

Dekorování svatební tabule a místa hostiny (restaurace, okolí, venkovní posezení…) do vzdálenosti 60 km od Brna (vzdálenější lokace – individuální nacenění):

 • do 30 osob 6000 Kč
 • do 50 osob 7000 Kč
 • do 70 osob 8000 Kč
 • do 90 osob 8500 Kč
 • nad 90 osob cena dle náročnosti

Schůzka na místě před svatbou 500 Kč

Doprava po Brně zdarma, mimo Brno: 8 Kč/1km

Pravidla půjčovny:

Pokud si u nás vyberete dekorace a budete si je chtít rezervovat na určitý termín, sepíšeme s vámi Smlouvu o pronájmu dekorací a vy zaplatíte rezervační poplatek ve výši 50% z půjčovného. Částku je možno uhradit v hotovosti na provozovně, nebo zaslat na účet. Smlouvu s vámi sepisujeme na základě předložení občanského průkazu.
Dekorace budete mít připravené na naší provozovně Štefánikova 14, Brno na datum, které je psáno ve smlouvě, zpravidla je to dva dny před pořádanou akcí (sobotní svatby tedy ve čtvrtek). Při převzetí dekorací bude doplacena cena za půjčení dekorací a uhrazena vratná kauce (ve výši půjčovného, maximálně však 3000 Kč) – pokud již dříve nebyla uhrazena na účet. Výše doplatku i kauce je oběma stranami podepsána na smlouvě. Pokud není ujednáno jinak, dopravu si klient zajišťuje sám.
Dekorace se vracejí první pracovní den po konání akce (sobotní svatby tedy v pondělí). Pokud jsou všechny dekorace bez poškození a jsou vráceny v plném počtu, je vám pak vrácena kauce v plné výši. V opačném případě je odečtena hodnota poškozeného, nebo ztraceného předmětu (její výše je uvedena ve smlouvě). Obě strany si vzájemně podepíší převzetí dekorací a vrácení kauce.
Po domluvě je možno dekorace zaslat po ČR. Cenu za přepravu (doručení í vrácení na provozovnu) pak uhradí zákazník.

Dodací a platební podmínky:

 • Termín dodání
  Kupující bude emailem informován o dostupnosti požadovaného zboží do dvou pracovních dnů od objednání zboží.
  V případě, že některé z uvedeného zboží nebude mít prodávající skladem, bude o tom informovat kupujícího emailem do dvou pracovních dnů spolu s datem možného dodání chybějícího zboží.
  Od okamžiku naskladnění všeho zboží je pak doba dodání do 5 pracovních dnů.
  V případě platby převodem na účet prodávajícího je doba dodání zboží počítána ode dne připsání peněz na účet prodávajícího.
  Prodávající splnil dodávku zboží předáním kupujícímu, nebo dopravci.
 • Způsob úhrady
  V hotovosti na provozovně Štefánikova 14, Brno
  Převodem na účet vedený u Fio Banky a.s., č. účtu: 27 01 08 07 43/2010
  Dobírkou prostřednictvím dopravce
  Způsob přepravy:
  Osobní vyzvednutí na provozovně Štefánikova 14, Brno – 0 Kč
  Poštou (pouze drobné a nerozbitné dekorace, individuálně posuzujeme) dle ceníku České pošty: balík do ruky do 35 cm – 129 Kč, do 50 cm – 159 Kč, do 100 cm – 209 Kč, do 240 cm – 359 Kč. Při posílání na dobírku k uvedené ceně + 50 Kč.
 • Doručení a převzetí zboží
  Zboží bude doručeno na adresu, uvedenou v objednávce.
  Zákazník má povinnost zkontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje známky poškození.
  V případě poškození zásilky je zákazník povinen informovat o tom neprodleně přepravce i prodávajícího.
  Nepřijme-li zákazník objednanou zásilku a způsobí tím tedy prodávajícímu škodu, bude zákazníkovi zaslána faktura na částku ve výši nákladů na přepravu. Při její neuhrazení pak bude následně vymáhána občansko-právní cestou.

Obchodní podmínky:

Všeobecné obchodní podmínky v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník), Svatba color s.r.o., IČ: 05463084, se sídlem Štefánikova 14, Brno, provozovna Štefánikova 14, Brno, tel. 515544535, 608334528 e-mail: svatbacolor@gmail.com

 1. Úvodní ustanovení
  ⦁ Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) právnické osoby Svatba color s.r.o., IČ: 05463084, se sídlem Štefánikova 14, Brno 602 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4351, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese – doméně- www.svatbacolor.cz (dále jen „Prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím distančního webového obchodu Prodávajícího. Distanční webový obchod je Prodávajícím provozován na internetové adrese – doméně – www.svatbacolor.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).
  ⦁ Předmětné Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky Prodávajícího umístěné na adrese www.svatbacolor.cz (dále jen „Webová stránka“) a další související právní vztahy. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  ⦁ Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
  ⦁ Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
 2. Uzavření kupní smlouvy
  ⦁ Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam Produktů nabízených Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivých nabízených Produktů, popisu, vlastností, charakteru, a povahy konkrétního Produktu. Ceny nabízených Produktů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje Produktů a ceny těchto Produktů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  ⦁ Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním Produktu, tyto informace však platí pouze v případech, kdy je Produkt doručován v rámci území České republiky.
  ⦁ Pro objednání Produktu vyplní Kupující objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu.
  Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  ⦁ objednávaném Produktu (objednávaný Produkt „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu);
  ⦁ způsobu úhrady kupní ceny Produktu
  ⦁ údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného Produktu.
  ⦁ Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“ (dále jen „Objednávka“). Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.
  ⦁ Kupující bere na vědomí, že odesláním Objednávky a zaškrtnutím příslušného pole souhlasí se zněním těchto Obchodních podmínek a současně prohlašuje, že si tyto Obchodní podmínky přečetl, jejich obsahu rozumí a souhlasí s ním.
  ⦁ Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Objednávky Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa kupujícího“). V potvrzujícím emailu Prodávajícího o přijetí Objednávky bude obsažena zejména rekapitulace příslušné objednávky Kupujícího a údaje o platbě za objednaný Produkt.
  ⦁ Prodávající je vždy oprávněn požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
  ⦁ Kupujícím odeslaná Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy pro Prodávajícího a samotná distanční kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazné akceptace Prodávajícího s konkrétní Objednávkou Kupujícího Kupujícímu, tj. Prodávající oznámí Kupujícímu jeho souhlas s nabídkou Kupujícího.
  ⦁ Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.
 3. Kupní cena a platební podmínky
  ⦁ Kupní cenu Produktu a případné náklady spojené s jeho dodáním dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu bezhotovostní platbou předem na účet Prodávajícího, č. účtu 27 01 08 07 43/2010, vedený u Fio Banky a.s, (dále jen „Účet prodávajícího“), nebo dobírkou.
  ⦁ Kupní cena je splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy s tím, že závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
  ⦁ Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny Produktu. Fakturu obdrží Kupující současně s objednaným Produktem.
  ⦁ Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním Produktu ve výši 120,-Kč vč. DPH. To neplatí v případě osobního odběru objednaného Produktu v provozně Prodávajícího.
  ⦁ Případné slevy z ceny Produktu poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 4. Odstoupení od kupní smlouvy
  1.     Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
  2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího svatbacolor@gmail.com.
  3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  4.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  5.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  6.      V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  7.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 5. Přeprava a dodání Produktu
  ⦁ Způsob doručení Produktu určuje Prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  ⦁ Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat Produkt na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít Produkt při dodání. Nepřevezme-li Kupující Produkt při dodání, je Prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 120 Kč (slovy: jedno sto dvacet korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
  ⦁ V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Produkt doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Produktu, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  ⦁ Při převzetí Produktu od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Produktu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
 6. Odpovědnost za vady a záruka, reklamační řád
  ⦁ Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruky za jakost Prodávajícím, se řídí příslušnými ustanovení občanského zákoníku (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  ⦁ Níže uvedené v tomto článku platí pouze, pokud je Kupující spotřebitel, tj. není-li podnikatel. V opačném případě platí obecná ustanovení o plnění (§ 1914 až § 1925 občanského zákoníku a ustanovení § 2099 až § 2117 občanského zákoníku o kupní smlouvě).
  ⦁ Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady.
  ⦁ Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
  ⦁ Kupující je povinen objednaný Produkt zkontrolovat ihned po převzetí a zjištěné nedostatky bez odkladu vytknout Prodávajícímu. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Produktu v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
  ⦁ Kupující může reklamaci uplatnit v provozovně Prodávajícího – Štefánikova 14, Brno. Dále je možné reklamaci odeslat na adresu Prodávajícího – Svatba color s.r.o, Štefánikova 14, 612 00 Brno.
  ⦁ V případě uplatnění reklamace je Prodávající povinen vydat Kupujícímu k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Prodávající zároveň informuje Prodávajícího o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace.
  ⦁ Je-li vada odstranitelná, může se Kupující domáhat buď odstranění vady, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může Kupující buď odstoupit od kupní smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému Produktu, anebo se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny.
 7. Slevy, akce a speciální nabídky
  ⦁ Zvláštní nabídky, akce a slevy jsou pravidelně zveřejňovány na internetových stránkách Prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo tyto slevy, akce a speciální nabídky kdykoliv zrušit, odvolat či ukončit, a to bez jakékoli finanční či jiné náhrady.
  ⦁ Jakékoli slevy, akce či speciální nabídky nelze vzájemně kombinovat či sčítat a nelze je požadovat zpětně. V případě uplatnění slevy, akce či speciální nabídky je Kupující povinen uvést tuto skutečnost do poznámky k Objednávce.
 8. Další práva a povinnosti smluvních stran
  ⦁ Kupující nabývá vlastnictví k Produktu okamžikem zaplacením celé kupní ceny zboží.
  ⦁ Důkazní břemeno o existenci vady a vzniku nároku z vadného plnění nese Kupující. Při uplatnění nároku z vad zboží nebo uplatnění nároků z náhrady škody nebo jim obdobným nárokům Kupujícím je Kupující povinen prokázat Prodávajícímu vznik konkrétního nároku, a to např. fotodokumentací Produktu, písemnou specifikací vady Produktu atp.
  ⦁ Kupující na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  ⦁ Kupující bere na vědomí, že fotografie nabízených Produktů jsou pouze ilustrační. Skutečné barvy jednotlivých Produktů tedy mohou být ve skutečnosti odlišné.  
  ⦁ Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
  ⦁ K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy podle § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha, internetová adresa www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, tj. zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, a dalšími.
 9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
  ⦁ Jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR a tedy, že budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu a to především pro plnění smlouvy. Dle článku 13 GDPR plníme informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů. 
  ⦁ Kupující tímto dává souhlas se zpracováním následujících osobních údajů: jméno, příjmení, titul, adresa bydliště, doručovací adresa, email a telefon (dále jen jako „osobní údaje“).
  ⦁ Kupující tímto souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřeby (za účelem) uzavírání Objednávek a kupních smluv a pro potřeby řádného plnění práv a povinností vyplývajících z těchto vztahů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
  ⦁ Kupující je povinen uvádět vždy pravdivé a úplné osobní údaje a je povinen Prodávajícího v přiměřené době informovat o změně osobních údajů.
  ⦁ Osobní údaje chrání správce osobních údajů v maximální možné míře. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám, vyjma firmy, spravující účetnictví a kurýrní službě pro účely doručení objednaného Produktu. Kupujícímu nebudou zasílány, ani nabízeny žádné newslettery, ani marketingové akce.
 10. Doručování
  ⦁ Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v Objednávce.
  ⦁ Zpráva je doručena:
  ⦁ v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
  ⦁ v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
  ⦁ v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
  ⦁ v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 11. Závěrečná ustanovení
  ⦁ Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti ke dni 1.4. 2018.
  ⦁ Odesláním Objednávky Kupující bez výhrad přejímá veškerá ustanovení těchto Obchodních podmínek a vyjadřuje svůj souhlas s těmito Obchodními podmínkami a s užitím osobních údajů.
  ⦁ Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
  ⦁ Pokud některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost Obchodních podmínek jako celku ani jiných ustanovení těchto Obchodních podmínek, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku Obchodních podmínek. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné či neúčinné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.
  ⦁ Konkrétní kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  ⦁ Kupní smlouvu podle těchto Obchodních podmínek a v součinnosti s užitím internetových stránek Webového rozhraní lze uzavřít pouze v českém jazyce.
   
  V Brně, dne 25.5. 2018