Ceny, pravidla půjčovny, obchodní podmínky

Cena práce:

Orientační cena práce za dekorování na místě svatby. V případě speciálních požadavků se může cena lišit. Cena nezahrnuje materiál a sklizení dekorací.

Dekorování venkovního obřadu: 2500 Kč

Dekorování vnitřního obřadu – kostel, radnice apod.: 2000 Kč

Dekorování svatební tabule a místa hostiny (restaurace, okolí, venkovní posezení…) do vzdálenosti 60 km od Brna (vzdálenější lokace – individuální nacenění):

 • do 30 osob 6000 Kč
 • do 50 osob 7000 Kč
 • do 70 osob 8000 Kč
 • do 90 osob 8500 Kč
 • nad 90 osob cena dle náročnosti

Schůzka na místě před svatbou 500 Kč

Doprava po Brně zdarma, mimo Brno: 8 Kč/1km

Pravidla půjčovny:

Cena půjčovného je za půjčení na 4 dny, po domluvě i více. Pokud si u nás vyberete dekorace a budete si je chtít rezervovat na určitý termín, sepíšeme s vámi Smlouvu o pronájmu dekorací a vy zaplatíte rezervační poplatek ve výši 50% z půjčovného. Částku je možno uhradit v hotovosti na provozovně, nebo zaslat na účet. Smlouvu s vámi sepisujeme na základě předložení občanského průkazu.
Dekorace budete mít připravené na naší provozovně Lidická 40, Brno na datum, které je psáno ve smlouvě, zpravidla je to dva dny před pořádanou akcí (sobotní svatby tedy ve čtvrtek). Při převzetí dekorací bude doplacena cena za půjčení dekorací a uhrazena vratná kauce (ve výši půjčovného, maximálně však 3000 Kč) – pokud již dříve nebyla uhrazena na účet. Výše doplatku i kauce je oběma stranami podepsána na smlouvě. Pokud není sjednáno jinak, dopravu si klient zajišťuje sám.
Dekorace se vracejí první pracovní den po konání akce (sobotní svatby tedy v pondělí). Pokud jsou všechny dekorace bez poškození a jsou vráceny v plném počtu, je vám pak vrácena kauce v plné výši. V opačném případě je odečtena hodnota poškozeného, nebo ztraceného předmětu (její výše je uvedena ve smlouvě). Obě strany si vzájemně podepíší převzetí dekorací a vrácení kauce.
Po domluvě je možno dekorace zaslat po ČR. Cenu za přepravu (doručení í vrácení na provozovnu) pak uhradí zákazník.

Dodací a platební podmínky:

 • Osobní vyzvednutí dekorací
  Den, kdy si máte přijít vyzvednout dekorace máte napsán na vaší Smlouvě o pronájmu dekorací, nebo je individuálně domluven. Vyzvednutí probíhá na provozovně Lidická 40, Brno 602 00 ve dvoře. 
 • Způsob úhrady
  V hotovosti na provozovně Lidická 40, Brno
  Převodem na účet vedený u Fio Banky a.s., č. účtu: 27 01 08 07 43/2010
  Dobírkou prostřednictvím dopravce
  Způsob přepravy:
  Osobní vyzvednutí na provozovně Lidická 40, Brno – 0 Kč
  Poštou (pouze drobné a nerozbitné dekorace, individuálně posuzujeme) dle ceníku České pošty: balík do ruky do 35 cm – 129 Kč, do 50 cm – 159 Kč, do 100 cm – 209 Kč, do 240 cm – 359 Kč. Při posílání na dobírku k uvedené ceně + 50 Kč.
 • Doručení a převzetí zboží
  V případě zasílání dekorací bude zboží doručeno na adresu, uvedenou v objednávce.
  Zákazník má povinnost zkontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje známky poškození.
  V případě poškození zásilky je zákazník povinen informovat o tom neprodleně přepravce i prodávajícího.
  Nepřijme-li zákazník objednanou zásilku a způsobí tím tedy prodávajícímu škodu, bude zákazníkovi zaslána faktura na částku ve výši nákladů na přepravu. Při její neuhrazení pak bude následně vymáhána občansko-právní cestou.

Obchodní podmínky:

Všeobecné obchodní podmínky v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník), Svatba color s.r.o., IČ: 05463084, se sídlem Lidická 40, Brno, provozovna Lidická 40, Brno, tel. 608334528, 777209292 e-mail: svatbacolor@gmail.com

 1. Úvodní ustanovení
  ⦁ Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) právnické osoby Svatba color s.r.o., IČ: 05463084, se sídlem Lidická 40, Brno 602 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4351, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese – doméně- www.svatbacolor.cz (dále jen „Pronajímatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy o pronájmu dekorací uzavírané mezi Pronajímatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Objednatel“) prostřednictvím distančního webového obchodu Pronajímatele. Distanční webový obchod je Pronajímatelem provozován na internetové adrese – doméně – www.svatbacolor.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).
  ⦁ Předmětné Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky Pronajímatele umístěné na adrese www.svatbacolor.cz (dále jen „Webová stránka“) a další související právní vztahy. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  ⦁ Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
  ⦁ Znění Obchodních podmínek může Pronajímatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
 2. Uzavření Smlouvy o pronájmu dekorací
  ⦁ Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam Produktů nabízených Pronajímatelem k pronájmu, a to včetně uvedení cen jednotlivých nabízených Produktů, popisu, vlastností, charakteru, a povahy konkrétního Produktu. Ceny nabízených Produktů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka pronájmu Produktů a ceny těchto Produktů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  ⦁ Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním Produktu, tyto informace však platí pouze v případech, kdy je Produkt doručován v rámci území České republiky.
  ⦁ Pro objednání Produktu napíše objednatel email na adresu svatbacolor@gmail.com, bude mu sdělena dostupnost a následně může dekorace rezervovat. Rezervace proběhne buď osobně na provozovně Lidická 40, Brno, nebo emailem a to sepsáním Smlouvy o pronájmu dekorací.
  Smlouva o pronájmu dekorací obsahuje zejména informace o:
  ⦁ objednávaném Produktu 
  ⦁ způsobu úhrady ceny Produktu a výši uhrazené částky při podepsání smlouvy
  ⦁ údaje o objednateli
  ⦁ Pronajímatel neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Objednávky Objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Objednatele uvedenou v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa kupujícího“). V potvrzujícím emailu Pronajímatele o přijetí Objednávky bude obsažena zejména rekapitulace příslušné objednávky Objednatele a údaje o platbě za objednaný Produkt.
  ⦁ Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy o pronájmu dekorací. Náklady vzniklé Pronajímateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy o pronájmu dekorací (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Pronajímatel sám.
 3. Cena pronájmu a platební podmínky
  ⦁ Cenu pronájmu Produktu a případné náklady spojené s jeho dodáním dle Smlouvy o pronájmu dekorací může Objednatel uhradit Pronajímateli bezhotovostní platbou předem na účet Prodávajícího, č. účtu 27 01 08 07 43/2010, vedený u Fio Banky a.s, (dále jen „Účet Pronajímatele“), nebo dobírkou.
  ⦁ Cena je splatná do 5 dnů od uzavření Smlouvy o pronájmu dekorací s tím, že závazek Objednatele uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Pronajímatele.
  ⦁ Pronajímatel ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy o pronájmu dekorací vystaví Objednateli daňový doklad – fakturu. Pronajímatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Pronajímatel Objednateli po uhrazení ceny Produktu. 
  ⦁ Společně s cenou je Objednatel povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním Produktu. To neplatí v případě osobního odběru objednaného Produktu v provozně Pronajímatele.
 4. Odstoupení od Smlouvy o pronájmu dekorací
  1.     Odstoupení od Smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího, či na adresu elektronické pošty prodávajícího svatbacolor@gmail.com.
  2.      V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. 
  3.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí Pronajímatel peněžní prostředky přijaté od Objednatele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy Objednatlem. 
  5.    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek platí Objednatel Pronajímateli storno poplatek ve výši 25% z celkové ceny Půjčovného, uvedeného na Smlouvě.
 5. Přeprava a dodání Produktu
  ⦁ Způsob doručení Produktu určuje Pronajímatel, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Objednatele, nese Objednatel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Pokud není dohodnto jinak, vyzvedne si Objednatel Produkt osobně na prvozovně Lidická 40, 602 00 Brno.
  ⦁ Je-li Pronajímatel podle Smlouvy povinen dodat Produkt na místo určené Objednatli, je Objednatel povinen převzít Produkt při dodání. Nepřevezme-li Objednatel Produkt při dodání, je Pronajímatel oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 120 Kč (slovy: jedno sto dvacet korun českých) a dále je oprávněn od Smlouvy odstoupit.
  ⦁ V případě, že je z důvodů na straně Objednatele nutno Produkt doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Objednatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Produktu, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  ⦁ Při převzetí Produktu od přepravce je Objednatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů Produktu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Podpisem dodacího listu Objednatel stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
 6. Odpovědnost za vady a záruka, reklamační řád
  ⦁ Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruky za jakost Prodávajícím, se řídí příslušnými ustanovení občanského zákoníku (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  ⦁ Níže uvedené v tomto článku platí pouze, pokud je Kupující spotřebitel, tj. není-li podnikatel. V opačném případě platí obecná ustanovení o plnění (§ 1914 až § 1925 občanského zákoníku a ustanovení § 2099 až § 2117 občanského zákoníku o kupní smlouvě).
  ⦁ Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady.
  ⦁ Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
  ⦁ Kupující je povinen objednaný Produkt zkontrolovat ihned po převzetí a zjištěné nedostatky bez odkladu vytknout Prodávajícímu. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Produktu v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
  ⦁ Kupující může reklamaci uplatnit v provozovně Prodávajícího – Štefánikova 14, Brno. Dále je možné reklamaci odeslat na adresu Prodávajícího – Svatba color s.r.o, Štefánikova 14, 612 00 Brno.
  ⦁ V případě uplatnění reklamace je Prodávající povinen vydat Kupujícímu k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Prodávající zároveň informuje Prodávajícího o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace.
  ⦁ Je-li vada odstranitelná, může se Kupující domáhat buď odstranění vady, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může Kupující buď odstoupit od kupní smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému Produktu, anebo se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny.
 7. Slevy, akce a speciální nabídky
  ⦁ Zvláštní nabídky, akce a slevy jsou pravidelně zveřejňovány na internetových stránkách Prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo tyto slevy, akce a speciální nabídky kdykoliv zrušit, odvolat či ukončit, a to bez jakékoli finanční či jiné náhrady.
  ⦁ Jakékoli slevy, akce či speciální nabídky nelze vzájemně kombinovat či sčítat a nelze je požadovat zpětně. V případě uplatnění slevy, akce či speciální nabídky je Kupující povinen uvést tuto skutečnost do poznámky k Objednávce.
 8. Další práva a povinnosti smluvních stran
  ⦁ Kupující nabývá vlastnictví k Produktu okamžikem zaplacením celé kupní ceny zboží.
  ⦁ Důkazní břemeno o existenci vady a vzniku nároku z vadného plnění nese Kupující. Při uplatnění nároku z vad zboží nebo uplatnění nároků z náhrady škody nebo jim obdobným nárokům Kupujícím je Kupující povinen prokázat Prodávajícímu vznik konkrétního nároku, a to např. fotodokumentací Produktu, písemnou specifikací vady Produktu atp.
  ⦁ Kupující na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  ⦁ Kupující bere na vědomí, že fotografie nabízených Produktů jsou pouze ilustrační. Skutečné barvy jednotlivých Produktů tedy mohou být ve skutečnosti odlišné.  
  ⦁ Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
  ⦁ K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy podle § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha, internetová adresa www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, tj. zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, a dalšími.
 9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
  ⦁ Jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR a tedy, že budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu a to především pro plnění smlouvy. Dle článku 13 GDPR plníme informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů. 
  ⦁ Kupující tímto dává souhlas se zpracováním následujících osobních údajů: jméno, příjmení, titul, adresa bydliště, doručovací adresa, email a telefon (dále jen jako „osobní údaje“).
  ⦁ Kupující tímto souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřeby (za účelem) uzavírání Objednávek a kupních smluv a pro potřeby řádného plnění práv a povinností vyplývajících z těchto vztahů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
  ⦁ Kupující je povinen uvádět vždy pravdivé a úplné osobní údaje a je povinen Prodávajícího v přiměřené době informovat o změně osobních údajů.
  ⦁ Osobní údaje chrání správce osobních údajů v maximální možné míře. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám, vyjma firmy, spravující účetnictví a kurýrní službě pro účely doručení objednaného Produktu. Kupujícímu nebudou zasílány, ani nabízeny žádné newslettery, ani marketingové akce.
 10. Doručování
  ⦁ Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v Objednávce.
  ⦁ Zpráva je doručena:
  ⦁ v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
  ⦁ v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
  ⦁ v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
  ⦁ v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 11. Závěrečná ustanovení
  ⦁ Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti ke dni 1.4. 2018.
  ⦁ Odesláním Objednávky Kupující bez výhrad přejímá veškerá ustanovení těchto Obchodních podmínek a vyjadřuje svůj souhlas s těmito Obchodními podmínkami a s užitím osobních údajů.
  ⦁ Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
  ⦁ Pokud některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost Obchodních podmínek jako celku ani jiných ustanovení těchto Obchodních podmínek, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku Obchodních podmínek. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné či neúčinné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.
  ⦁ Konkrétní kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  ⦁ Kupní smlouvu podle těchto Obchodních podmínek a v součinnosti s užitím internetových stránek Webového rozhraní lze uzavřít pouze v českém jazyce.
   
  V Brně, dne 25.5. 2018